THÔNG TIN HỖ TRỢ TÀI CHÁNH

Học viên có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chánh của liên bang bằng cách hoàn thành ứng dụng miễn phí cho hỗ trợ học viên tài chánh tại www.fafsa.ed.gov. Hỗ trợ để hoàn thành ứng dụng này hiện có sẵn tại trường. Sau đó học viên sẽ cần phải nộp các tài liệu yêu cầu để xác minh cho Giám đốc hỗ trợ tài chánh. Học viên có hoàn cảnh tài chánh đặc biệt sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp cụ thể do Giám đốc hỗ trợ tài chánh. Để biết chi tiết hỗ trợ tài chánh thêm, vui lòng liên hệ với các trường học. Năm học cho tất cả các chương trình là 24 giờ tín dụng hoàn thành trong 30 tuần.

Đừng quên bao gồm mã số trường của chúng tôi khi đăng ký . Mã số trường : # 041393

Nếu bạn cần giúp điền đơn của FAFSA, gọi cho chúng tôi tại (303) 934-1288 và một quản trị viên về tài chính sẽ giúp bạn.

Yêu cầu hội đủ điều kiện:
Để đủ điều kiện hỗ trợ tài chánh, học viên phải:
• có bằng tốt nghiệp trung học, một GED, hoặc đã chứng minh khả năng được hưởng lợi.
• được thừa nhận là một học viên bình thường.
• được ghi danh hoặc chấp nhận để ghi danh vào một chương trình đủ điều kiện trên ít nhất một cơ sở bán thời gian.
• là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân một hội đủ điều kiện.
• có một số an sinh xã hội có hiệu lực (SSN) (trừ khi học viên đến từ Cộng hoà Quần đảo Marshall, Liên bang Micronesia hoặc Cộng hòa Palau).
• không nợ một khoản hoàn lại trên Pell Grant Liên bang hoặc FSEOG tại bất kỳ trường
• Không được mặc định trên liên bang Perkins vay hoặc liên bang Stafford Loan / FSLS / FPLUS tại bất cứ trường nào.
• có nhu cầu tài chánh.
• được tiến bộ thỏa đáng (theo chính sách của nhà trường) trong quá trình nghiên cứu.
• được đăng ký dịch vụ chọn lọc (nếu một người đàn ông tuổi từ 18 đến 25).
• đã ký một tuyên bố về mục đích giáo dục.
• đã ký một tuyên bố thông tin cập nhật.
• đồng ý sử dụng bất kỳ hỗ trợ học viên liên bang đã nhận được chỉ duy nhất cho mục đích giáo dục.
 

Diu lut h tr:
Nhà trường chỉ cung cấp Pell Grant liên bang cho các học viên đủ điều kiện như là một phần của gói hỗ trợ tài chánh.

Giải ngân và chính sách hỗ trợ tài chánh
:
Đối với học viên ghi danh vào một chương trình đủ điều kiện đó là một năm học hoặc ít hơn
thời gian:
1. kỳ thanh toán đầu tiên là khoảng thời gian mà học viên hoàn thành
mot nửa đầu của chương trình được tính bằng giờ tín dụng; và
2. kỳ thanh toán thứ hai là khoảng thời gian mà học viên hoàn thành một nửa thứ hai của chương trình
được tính bằng giờ tín dụng.
Đối với học viên ghi danh vào một chương trình đủ điều kiện đó là hơn một năm học:
1 Trong năm học đầu tiên và đầy đủ bất kỳ năm học tiếp theo như được
tính theo chu kỳ tín dụng:
a. Thời gian thanh toán đầu tiên là khoảng thời gian mà học viên hoàn thành trong nửa đầu của năm học được đo trong giờ tín dụng; và
b. Thời gian thanh toán thứ hai là khoảng thời gian mà học viên hoàn thành một nửa thứ hai của năm học;
b. Đối với bất kỳ phần còn lại của một chương trình hội đủ điều kiện đó là hơn một nửa một năm học nhưng ít hơn một năm học:
a. Thời gian thanh toán đầu tiên là khoảng thời gian mà học viên hoàn tất trong nửa đầu của phần còn lại của chương trình hội đủ điều kiện được đo trong giờ tín dụng; và
b. Thời gian thanh toán thứ hai là khoảng thời gian mà học viên hoàn tất phần còn lại của chương trình đủ điều kiện; và
c. Đối với bất kỳ phần còn lại của một chương trình hội đủ điều kiện đó không phải là hơn nửa năm học được đo trong giờ tín dụng, thời hạn thanh toán là phần còn lại của chương trình hội đủ điều kiện.
Giải ngân được ghi có vào tài khoản của học viên. Số tiền giải ngân có thể được tìm thấy trên các học viên
báo cáo tiến độ.

Quyền li và trách nhiệm của học viên
Học viên có quyền yêu cầu nhà trường:
• Tên của các tổ chức kiểm định và cấp phép.
• Thông tin về các chương trình, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác; và giảng viên.
Lệ phí để tham gia khóa hc chính sách hoàn lại tiền cho học viên thu hồi hoặc chấm dứt.
Thông tin v hỗ trợ tài chánh; bao gồm cả thông tin về tất cả, các chương trình hỗ trợ tài chánh địa phương, tư nhân và các thể chế liên bang của tiểu bang.
• Những thủ tục và thời hạn là để nộp đơn cho mỗi chương trình hỗ trợ tài chánh.
• Những thủ tục
cn biết để nhận hỗ trợ tài chánh.
• Những thủ tục
cn biết để xác định nhu cầu tài chánh.
Nhu cầu tài chánh của học viên, theo quyết định của nhà trường, đã được đáp ứng.
• Làm thế nào và khi nào học viên sẽ được thanh toán.
• Đ
uoc giải thích từng loại và số tiền trợ cấp trong gói hỗ trợ tài chánh của học viên.
• Những mức lãi suất trên bất kỳ khoản vay học viên, học viên có, tổng số tiền học viên phải trả, khi học viên phải bắt đầu trả nợ, và những gì hủy bỏ hoặc trì hoãn (hoãn) quy định được áp dụng.
• Để xem xét lại gói hỗ trợ của học viên, nếu học viên tin rằng một sai lầm đã được thực hiện, hoặc nếu đăng ký của học viên hoặc tình hình tài chính đã thay đổi.
• Làm thế nào nhà trường xác định xem học viên đang tiến bộ thỏa đáng và những gì sẽ xảy ra nếu học viên không
đáp ng nhu cu đim.
• Những thiết bị và dịch vụ đặc biệt có sẵn cho người khuyết tật?
 

Trách nhiệm của học viên:
• Xem xét tất cả các thông tin về chương trình học trước khi ghi danh.
• Đặc biệt chú ý đến việc xin hỗ trợ tài chánh học viên, và hoàn thành nó một cách chính xác, và nộp đúng thời hạn.   Cầ
n tránh nhng lỗi lm có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn viện trợ tiếp nhận của học viên.
• Biết và tuân thủ mọi thời hạn áp dụng và nộp đơn lại cho viện trợ.
• Cung cấp các tài liệu, chỉnh sửa, và / hoặc thông tin mới theo yêu cầu của một trong hai nhân viên hỗ trợ tài chánh hoặc cơ quan mà học viên đã nộp đơn.
• Thông báo cho các trường học của bất kỳ thông tin đã thay đổi kể từ khi học viên áp dụng.
• Đọc, hiểu, và giữ bản sao của tất cả các mẫu đơn quý vị được yêu cầu ký.
• Thanh toán tiền bất kỳ khoản vay
ca học viên, học viên đồng ý với thời hạn trả nợ.
• Yêu cầu một cuộc phỏng vấn tại thời điểm học viên
se rời khỏi trường, để xác định sự cân bằng của tài khoản của học viên với nhà trường cũng như sự cân bằng trừ đi những khoản cho học viên vay.
• Thông báo cho trường học
nếu có sự thay đổi về tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc tình trạng tham gia của học viên. Nếu học viên có các khoản vay học viên, học viên phải thông báo cho bên cho vay của những thay đổi này.
• Hiểu biết về chính sách hoàn trả của trường.
• Hiểu và thực hiện theo tình trạng tuyển sinh, chi phí tài chánh, điều kiện tài chánh, thời gian cho phép để hoàn thành, chính sách hoàn trả và thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định trong hợp đồng tuyển sinh, học viên sẽ được yêu cầu ký.
• Hiểu
rằng học viên có trách nhiệm phải trả tiền hỗ trợ tài chánh nếu giấy tờ hoặc thông tin sai và học viên không đủ điều kiện đối với các quỹ đã được trả cho học viên hoặc ghi trong tài khoản của trường.  

Chính sách hoàn trả lại tiền viện trợ:
Nếu một học viên chính thức
xin nghi hoc hoặc không chính thức từ National Beauty College (NBC), sau đó  trường học hoặc học viên có thể được yêu cầu phải trả lại một số các quỹ liên bang được trao cho các học viên. Nếu học viên nhận được hỗ trợ tài chánh, sau đó một phần của hoàn trả sẽ được trả lại cho nguồn kinh phí từ đó hỗ trợ đã được nhận.

Nếu một học viên sẽ được
đóng h sơ, sau đó học viên nên đến văn phòng và hoàn thành một hình thức mang tên "Xin nghi hc". Thủ tục này sẽ cho phép NBC hoàn trả những chi phí tổ chức và học viên tối đa có thể. 

Chính sách hoàn tiền của NBC tồn tại để tính toán hoàn trả các chi phí  (xem thông tin hoàn tiền). Điu lut của qũy liên bang "hoàn tr tin v qũy h tr" sẽ áp đặt số tiền viện trợ liên bang, phải được trả lại cho chính phủ liên bang do nhà trường hoặc học viên. Diu l của liên bang được áp dụng cho một học viên nhận được trợ cấp liên bang khác với làm việc trong trường học, nếu học viên nào xin nghi vào hoặc trước thời điểm 60% trong thời gian trong học kỳ.

Đ
iu l liên bang yêu cầu tra lại viện trợ IV nếu học viên nhận được hỗ trợ tài chánh liên bang trong các hình thức của một Pell Grant Liên bang, Grant cạnh tranh học tập, giáo dục liên bang bổ sung cơ hội Grant, học viên liên bang cho vay hoặc cho vay PLUS và xin nghi vào hoặc trước khi hoàn tất 60% của học kỳ. Tỷ lệ viện trợ IV để được trả lại bằng với số ngày tính theo lịch còn lại trong hạn chia cho số ngày theo lịch trong kỳ. Tính theo lịch trình của hơn bốn ngày liên tiếp bị loại trừ. 

Ví dụ:
Trả lại viện trợ chưa thực hiện IV (34CFR 668,22)
Quy định theo liên bang học viên được viện trợ dựa trên khoảng thời gian học viên tham gia chương trình học.

       ngày ghi danh
--------------------------- =% Viện trợ đạt được
         ngày trong
    thời gian đăng ký

Văn phòng hỗ trợ tài chánh tính toán tỷ lệ viện trợ đạt được bằng cách sử dụng công thức này. Nếu học viên vẫn còn ghi danh vượt quá điểm 60 phần trăm, học viên sẽ được viện trợ cho giai đoạn này. Hỗ trợ thu được ghi nhận vào học phí của học viên và hóa đơn lệ phí. Bảng tính được sử dụng để xác định số tiền hoàn lại hoặc viện trợ trở lại của Tiêu đề IV được cung cấp theo yêu cầu.

Viện trợ được trao và chấp nhận được thanh toán vào tài khoản của học viên trong phần đầu của một chu kỳ.

Viện trợ được tính trên cơ sở, tính theo tỷ lệ, trên tổng số ngày học viên tham dự một chu kỳ của Bộ Giáo Dục. Ví dụ, nếu học viên hoàn thành 30% của chu kỳ, học viên đã hưởng được 30% viện trợ của học viên, và học viên sẽ phải trả phần viện trợ mà học viên chưa hưởng được. Một khi học viên đã hoàn thành hơn 60% của thuật ngữ này, Bộ Giáo dục xem xét học viên đã kiếm được 100% viện trợ của học viên. 

Đối với học viên được tài trợ IV (Pell), 50% tai trợ của học viên được bảo đảm khi ở lại trường học hoặc Sở Giáo dục.

Đ
iu lut trả tin lại quỹ IV
1.
Cơ quan h tr.


Chính sách này áp dụng cho học viên đã chính thức hoặc không chính thức xin nghi ra khỏi trường. Phai trả bất kỳ khoản tiền n và học viên phải được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày thông báo để tránh bị gửi đến các Cơ quan đoì n ở Colorado. Quỹ không nhận được trong vong 45 ngày sẽ được chuyển giao và báo cáo như là một "món nợ" cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Văn phòng hỗ trợ tài chánh sẽ tính tỷ lệ viện trợ đạt được bằng cách sử dụng theo điu lệ. Nếu học viên vẫn còn ghi danh vượt quá điểm 60 phần trăm, học viên s được viện trợ cho giai đoạn này. Hỗ trợ thu được ghi nhận vào học phí của học viên và hóa đơn lệ phí. Bảng tính được sử dụng để xác định số tiền hoàn lại hoặc viện trợ trở lại của Title IV được cung cấp theo yêu cầu.