HỖ TRỢ TÌM VIỆC

Hỗ trợ giới thiệu việc làm được cung cấp cho học viên tốt nghiệp và nhà trường không tính thêm phí; Tuy nhiên, nhà trường không đảm bảo bất kỳ việc làm cho học viên. Nhà trường có thể hỗ trợ học viên trong danh sách công việc, phỏng vấn, hồ sơ, kỹ thuật và các công việc khác.