ĐIỀU LỆ CHUYỂN TRƯỜNG

Học viên có nhu cầu chuyển đến National Beauty College phải đáp ứng các yêu cầu nhập học và nộp chứng nhận giờ/tín chỉ học trước đây.  Giám đốc trường sẽ đánh giá các tín chỉ từ các tổ chức trước khi ghi danh.  Học viên có trách nhiệm cung cấp giờ/tín chỉ từ tổ chức trước đây của họ.  Nhà trường không tuyển dụng học viên đang học hoặc đã thừa nhận sang trường khác trừ khi có văn bản thỏa thuận với các tổ chức khác. Nhà trường không bảo đảm sự chuyển đổi các tín chỉ cho bất kỳ tổ chức nào khác, trừ khi có văn bản thỏa thuận với các tổ chức khác.