ĐIỀU KIỆN TRỞ LẠI HỌC

Một học viên rút lui trước khi hoàn tất chương trình của họ và muốn đăng ký lại sẽ trở lại trong tình trạng quá trình học tập đạt yêu cầu tương tự như tại thời điểm thu hồi.  Học viên sẽ phải trả lệ phí $100.